ČFTA

EN 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ČFTA produkce, s.r.o. pro nákup zboží na www.ceskylev.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.         Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti

 

ČFTA produkce, s.r.o.

identifikační číslo: 021 32 532

daňové identifikační číslo: CZ02132532

se sídlem Karlovo náměstí 285/19, 120 00 Praha 2 – Nové Město

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 215808 (dále jen „prodávající“)

upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.ceskylev.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.                     Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, včetně jejich dalšího prodeje. Tento kupující nikoli spotřebitel se řídí VOP v rozsahu, které se ho týkají a občanským zákoníkem.

3.                     Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny podle právního řádu České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP příslušnými ustanoveními OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou kupující nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP příslušnými ustanoveními OZ. Ujednání těchto VOP a OZ, která se vztahují pouze na kupujícího spotřebitele, se na kupujícího nikoli spotřebitele neuplatní.

4.         Kupující má k těmto VOP přístup a má tedy možnost se s nimi před vlastním uskutečněním objednávky seznámit. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, a že s nimi souhlasí.  

5.         Ustanovení odchylná od VOP si prodávající a kupující mohou sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

6.         Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

7.         Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Pro vztah založený kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím je rozhodné znění VOP účinné ke dni uzavření kupní smlouvy. Nové obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na webové stránce. Má se za to, že osoba, která poptává zboží prostřednictvím webové stránky poté, co změna obchodních podmínek nabyla účinnosti, s novými obchodními podmínkami souhlasí.  

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

8.                     Kupující může objednávat zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu. Kupující je při objednávání zboží povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavřít kupní smlouvu v případě, že údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou neúplné, zjevně smyšlené nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží.

9.         Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží nabízených prostřednictvím webového rozhraní obchodu. O dostupnosti a dodací lhůtě zboží je kupující informován při potvrzení objednávky. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

10.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

11.       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. [AS1] Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

12.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

(dále společně jen jako „objednávka“).

13.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

14.       Odeslání objednávky se považuje za takové jednání kupujícího, které nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a způsob dopravy zboží, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito VOP a informacemi o zpracování osobních údajů    na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito VOP a informacemi o zpracování osobních údajů seznámil.

15.       Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

16.       Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

17.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

18.       Prodávající vyexpeduje objednávku a předá zboží k doručení kupujícímu do 14 kalendářních dnů po obdržení kupní ceny zboží. Prodávající zašle kupujícímu na jeho žádost informaci o aktuálním stavu objednávky.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

19.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-5538230257/0100, vedený u Komerční banky Praha 1, Spálená, dále jen „účet prodávajícího“), nebo

- prostřednictvím platební brány GP webPay.  

20.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

ZPŮSOB DOPRAVY

CENA

ZPŮSOB PLATBY

DOBA DODÁNÍ

OSOBNÍ ODBĚR   

na adrese Karlovo náměstí 285/19, 120 00 Praha 2 – Nové Město

 

zdarma

předem bezhotovostním převodem nebo kartou přes platební bránu

ihned po obdržení kupní ceny

Česká pošta a Zásilkové služby

70 kč

předem bezhotovostním převodem nebo kartou přes platební bránu

do 14 kalendářních dnů od obdržení kupní ceny

            Doručení objednaného zboží na dobírku není možné.

21.       Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Kupující je však povinen uhradit kupní cenu objednaného zboží vždy předem - před jeho odesláním / předáním prodávajícím. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

22.                   Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

23.                   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

24.       Nejedná-li se o případ uvedený v těchto obchodních podmínkách, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář, který je přílohou těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy kupující spotřebitel zašle písemně na adresu sídla prodávajícího uvedenou v těchto VOP nebo na emailovou adresu [email protected]. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení těchto VOP. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od kupní smlouvy. 

25.       Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

   1. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   2. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   3. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

26.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

27.       Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v těchto případech:

a)         zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu,

b)         v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd.

28.       V případě, že nastane situace opravňující prodávajícího k odstoupení od smlouvy, bude            prodávající  neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

29.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

30.       V případě odstoupení od smlouvy dle VOP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou-li tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající nepřijímá zásilky zaslané na dobírku.

31.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, DODACÍ PODMÍNKY

33.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

34.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

35.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

36.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

37.       Výše uvedená ustanovení VOP se nepoužijí u:

a)    zboží prodávaného za nižší cenu, pokud jde o na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b)    na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c)    u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo    

d)    vyplývá-li to z povahy zboží.

38.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího e-mailem na e-mailovou adresu [email protected]. Kupující je povinen k e-mailu připojit v příloze fotografii zboží, ze které vyplývá, že zboží má vady. Kupující zároveň u sebe vhodným způsobem předmětné zboží uschová, a to až do obdržení jiných pokynů ze strany prodávajícího. Poté, co prodávající vadu uznal, je kupující je povinen poslat zboží prodávajícímu na adresu Karlovo náměstí 285/19, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího oznámení o vadě zboží, spolu s důkazem o tom, že zboží má vady (fotografie zboží). Reklamace může být uplatněna rovněž ústně v provozovně prodávajícího na adrese Karlovo náměstí 285/19, 120 00 Praha 2 – Nové Město.

39.       Prodávající je povinen kupujícímu vydat potvrzení o tom, kdy právo z vad zboží uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.  Pokud není kupujícím reklamace uplatněna písemně, sepíše prodávající o ústním uplatnění reklamace s kupujícím v provozovně prodávajícího reklamační protokol.

40.       Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vadného zboží u prodávajícího do 24 měsíců od převzetí zboží. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

41.       Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v kupní smlouvě, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu takové součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

42.       Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady zboží, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

43.                   Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

44.                   Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

45.       Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží vč. daně z přidané hodnoty a včetně přepravních nákladů a poštovného, je-li povinen je hradit. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

46.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

47.       Kupující spotřebitel má právo na mimosoudní řešení případného sporu z této kupní smlouvy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

48.                   Informace o zpracování osobních údajů kupujícího prodávajícím jsou dostupné zde  .

DORUČOVÁNÍ

49.       Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu prodávajícího: [email protected].

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

50.       Smlouva se řídí právem České republiky s vyloučením ustanovení norem kolizních, jakož i s vyloučením použití ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží sjednané ve Vídni dne 11. dubna 1980.

51.       Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

52.       Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

53.       Kontaktní údaje prodávajícího pro doručování:

adresa:            ČFTA produkce, s.r.o.

                                   Karlovo náměstí 285/19

                                   120 00 Praha 2 – Nové Město

adresa elektronické pošty [email protected]

telefon +420 234 221 323.

 

 

V ………………., dne ……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ČFTA produkce, s.r.o.

                                                                                              Karlovo náměstí 285/19

                                                                                              120 00 Praha 2 – Nové Město

e-mail: [email protected]

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy od nákupu tohoto zboží:

 

            Druh zboží:                 ______________________________

            Datum objednání:      ______________________________

 

Jméno a příjmení:      ______________________________

Adresa:                       ______________________________

                                   ______________________________

 

 

V____________ dne _________

 

 

______________________

 podpis

 

 

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.