ČFTA

EN 
Český lev / 2020 / Statut pro rok 2020

Ceny České filmové a televizní akademie za rok 2020


6. března 2021
Rudolfinum, Praha
28.
28

STATUT CEN ČESKÝ LEV

 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 Česká filmová a televizní akademie, z.s. (dále jen „ČFTA“) uděluje každoročně výroční ceny s názvem „Český lev“ (dále jen „Ceny“) související s českou audiovizuální tvorbou, v těchto kategoriích:

1) nejlepší celovečerní film
2) nejlepší režie
3) nejlepší scénář
4) nejlepší kamera
5) nejlepší hudba
6) nejlepší střih
7) nejlepší zvuk
8) nejlepší scénografie
9) nejlepší kostýmy
10) nejlepší masky  
11) nejlepší herečka v hlavní roli
12) nejlepší herec v hlavní roli
13) nejlepší herečka ve vedlejší roli
14) nejlepší herec ve vedlejší roli
15) nejlepší dokumentární film
16) nejlepší televizní film nebo minisérie
17) nejlepší televizní seriál
18) nejlepší animovaný film
19) nejlepší krátký film
20) mimořádný přínos české kinematografii
21) mimořádný počin v oblasti audiovize

II. CELOVEČERNÍ FILMY

1.       Hrané kinematografické dílo, které splňuje všechny následující podmínky (dále jen „Celovečerní film“), se může ucházet o Ceny v kategoriích 1 až 14:
a)       je solitérním (samostatným) dílem a jeho délka trvání je alespoň 60 minut;
b)       na jeho financování se podílel(i) alespoň z 20 % výrobce nebo koproducenti se sídlem na území České republiky;
c)       má české zastoupení v profesi režie nebo alespoň ve třech z následujících profesí: hlavní producent, scénář, kamera, hudba, střih, zvuk, scénografie, kostýmy, masky, herečka v hlavní roli, herec v hlavní roli, přičemž tato podmínka nemusí být splněna, pokud (i) se na financování díla podíleli výrobce nebo koproducenti se sídlem na území České republiky v rozsahu 100 %, nebo (ii) pokud je dominantním jazykem díla (v originální jazykové verzi) čeština; 
d)       bylo v příslušném kalendářním roce, za který jsou Ceny udělovány (dále jen „Rozhodný rok“) uvedeno formou premiéry do distribuce v komerčních kinech (s výběrem vstupného) v České republice. Za den premiéry je považováno datum zahájení distribuce v komerčních kinech v České republice, které je uvedeno v plánu premiér zveřejňovaném Unií filmových distributorů (dále jen „UFD“), neprokáže-li výrobce / koproducent díla (dále v tomto statutu jako „výrobce“) jako pravdivé jiné datum;
e)      od zahájení distribuce podle písm. d) do dne ukončení hlasování v prvním kole podle čl. VIII. odst. 6 až 8 se promítalo v České republice (i) v jednom komerčním kině po dobu sedmi po sobě jdoucích dní nebo nekontinuálně po dobu 14 dní, nebo (ii) alespoň ve 28 komerčních kinech;
f)       před uvedením do distribuce podle písm. d) nebylo zpřístupněno veřejnosti jinou formou, pouze s výjimkou případného uvedení na slavnostní premiéře, festivalu nebo přehlídce. 

2.       Celovečerní filmy jsou do hlasování o Ceny zařazeny na základě údajů poskytnutých jejich výrobci nejpozději do 20. listopadu Rozhodného roku, případně na základě veřejně dostupných údajů, pokud je ČFTA zjistí.

III. DOKUMENTÁRNÍ FILMY

1.       Dokumentární audiovizuální dílo, které splňuje všechny následující podmínky (dále jen „Dokumentární film“), se může ucházet o Ceny v kategoriích 4 až 7 a 15:
a)       je solitérním (samostatným) dílem a jeho délka trvání je alespoň 60 minut;
b)       na jeho financování se podílel(i) alespoň z 20 % výrobce nebo koproducenti se sídlem na území České republiky;
c)       má české zastoupení v profesi režie nebo alespoň ve třech z následujících profesí: hlavní producent, kamera, hudba, střih, zvuk, přičemž tato podmínka nemusí být splněna, pokud se na financování díla podíleli výrobce nebo koproducenti se sídlem na území České republiky v rozsahu 100 %;
d)       bylo v Rozhodném roce v České republice poprvé zpřístupněno veřejnosti buď (A) promítáním v komerčních kinech s výběrem vstupného (pouze je-li datum zahájení distribuce v komerčních kinech v České republice uvedeno v plánu premiér zveřejňovaném UFD), nebo (B) televizním vysíláním v programu provozovatele televizního vysílání (ze zákona nebo s licencí) se sídlem na území České republiky, aniž by tomu předcházelo jiné jeho zpřístupnění veřejnosti, s výjimkou (i) takového uvedení v kinech, které nebylo uvedeno v plánu premiér UFD, nebo (ii) případného uvedení na festivalu nebo přehlídce, nebo (C) prostřednictvím audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v programu provozovatele takových služeb se sídlem na území České republiky, aniž by tomu předcházelo jiné jeho zpřístupnění veřejnosti, s výjimkou (i) takového uvedení v kinech, které nebylo uvedeno v plánu premiér UFD, nebo (ii) případného uvedení na festivalu nebo přehlídce. 

2.       Dokumentární filmy jsou do hlasování o Ceny zařazeny na základě údajů poskytnutých výrobci a provozovateli televizního vysílání nejpozději do 31. října Rozhodného roku, případně na základě veřejně dostupných údajů, pokud je ČFTA zjistí.

IV. ANIMOVANÉ FILMY

1.       Animované audiovizuální dílo, které splňuje všechny následující podmínky (dále jen „Animovaný film“), se může ucházet o Ceny v kategorii 18 a je-li solitérním (samostatným) audiovizuálním dílem o délce trvání alespoň 60 minut, pak také v kategoriích 3 a 5 až 7:
a)       je solitérním (samostatným) dílem a jeho délka trvání je alespoň 5 minut, nebo je seriálem o více epizodách, z nichž každá má délku trvání alespoň 5 minut;
b)       na jeho financování se podílel(i) alespoň z 20 % výrobce nebo koproducenti se sídlem na území České republiky;
c)       má české zastoupení v profesi režie nebo alespoň ve třech z následujících profesí: hlavní producent, scénář, hlavní výtvarník, hudba, střih, zvuk, přičemž tato podmínka nemusí být splněna, pokud se na financování díla podíleli výrobce nebo koproducenti se sídlem na území České republiky v rozsahu 100 %;
d)       bylo v Rozhodném roce v České republice poprvé zpřístupněno veřejnosti (promítáním v kinech, uvedením na festivalu nebo přehlídce, televizním vysíláním, internetovým sdělováním veřejnosti nebo jinou formou). V případě seriálu musí být v průběhu Rozhodného roku poprvé zpřístupněno veřejnosti v České republice alespoň pět epizod. Ustanovení odst. 2 věty poslední má přednost před tímto písm. d).

2.     Animované filmy jsou do hlasování o Ceny zařazeny na základě přihlášek výrobců, doručených ČFTA nejpozději do konce října Rozhodného roku, přičemž součástí přihlášky musí být udělení oprávnění ČFTA k užití Animovaného filmu způsobem dle čl. VII. odst. 14, jakož i k užití výňatků z Animovaného filmu všemi způsoby v souvislosti s pořádáním a udílením Cen. Výrobce, který takovou přihlášku podá, je povinen do 31. října Rozhodného roku doručit ČFTA záznam přihlášeného Animovaného filmu v požadovaném formátu pro účely jeho zpřístupnění členům ČFTA (u seriálů vybere producent pro tento účel nejvýše čtyři epizody), jinak bude přihláška zamítnuta. Nemůže-li výrobce splnit povinnost podle předchozí věty proto, že ke dni 31. října Rozhodného roku není příslušný Animovaný film ještě dokončen, může být takový Animovaný film, splní-li podmínky dle odst. 1 písm. a) až c), zařazen do hlasování o Ceny v následujícím kalendářním roce, přestože byl veřejnosti zpřístupněn v Rozhodném roce.  

V. KRÁTKÉ FILMY

1.       Krátkometrážní hrané, experimentální nebo dokumentární audiovizuální dílo, které splňuje všechny následující podmínky (dále jen „Krátký film“), se může ucházet o Ceny v kategorii 19:
a)       je solitérním (samostatným) dílem a jeho délka trvání je alespoň 5 minut a nejvíce 30 minut;
b)       na jeho financování se podílel(i) alespoň z 20 % výrobce nebo koproducenti se sídlem na území České republiky;
c)       má české zastoupení v profesi režie nebo alespoň ve třech z následujících profesí: hlavní producent, scénář, kamera, hudba, střih, zvuk, herec v hlavní roli, herečka v hlavní roli, přičemž tato podmínka nemusí být splněna, pokud se na financování díla podíleli výrobce nebo koproducenti se sídlem na území České republiky v rozsahu 100 %;
d)       bylo v Rozhodném roce v České republice poprvé zpřístupněno veřejnosti (promítáním v kinech, uvedením na festivalu nebo přehlídce, televizním vysíláním, internetovým sdělováním veřejnosti nebo jinou formou). Ustanovení odst. 2 věty poslední má přednost před tímto písm. d).

2.       Krátké filmy jsou do hlasování o Ceny zařazeny na základě přihlášek výrobců, doručených ČFTA nejpozději do konce října Rozhodného roku, přičemž součástí přihlášky musí být udělení oprávnění ČFTA k užití Krátkého filmu způsobem dle čl. VII. odst. 14, jakož i k užití výňatků z Krátkého filmu všemi způsoby v souvislosti s pořádáním a udílením Cen. Výrobce, který takovou přihlášku podá, je povinen do 31. října Rozhodného roku doručit ČFTA záznam přihlášeného Krátkého filmu v požadovaném formátu pro účely jeho zpřístupnění členům ČFTA, jinak bude přihláška zamítnuta. Nemůže-li výrobce splnit povinnost podle předchozí věty proto, že ke dni 31. října Rozhodného roku není příslušný Krátký film ještě dokončen, může být takový Krátký film, splní-li podmínky dle odst. 1 písm. a) až c), zařazen do hlasování o Ceny v následujícím kalendářním roce, přestože byl veřejnosti zpřístupněn v Rozhodném roce.  

VI. TELEVIZNÍ DÍLA

1.       Hrané audiovizuální dílo nebo hraná minisérie / seriál, které splňuje všechny následující podmínky (dále jen „Televizní dílo“), se může ucházet o Ceny v kategoriích 16 resp. 17 a dále v kategoriích 3 až 14:
a)       je vyrobeno v původní české jazykové verzi, tedy obsahuje většinu dialogů v českém jazyce;
b)      má české zastoupení v profesi režie nebo alespoň ve třech z následujících profesí: hlavní producent, scénář, kamera, hudba, střih, zvuk, scénografie, kostýmy, masky, herečka v hlavní roli, herec v hlavní roli;
c)       není zpřístupňováno veřejnosti v kinech (pouze s případnou výjimkou slavnostní premiéry, festivalů a nekomerčních akcí);
d)       v případě kategorie 16 má povahu solitérního díla o délce trvání alespoň 60 minut nebo minisérie dvou až čtyř epizod, z nichž každá má délku trvání alespoň 50 minut a které spojuje kontinuálně vyprávěný děj; 
e)      v případě kategorie 17 jde o seriál více než čtyř epizod, z nichž každá má délku trvání alespoň 20 minut a v nichž je děj vyprávěn kontinuálně nebo epizodicky (pokud v Rozhodném roce dojde k televizní premiéře více řad, sezón nebo sérií příslušného seriálu, lze takový seriál v Rozhodném roce přihlásit jen jako celek),
f)        v průběhu Rozhodného roku bylo poprvé zpřístupněno veřejnosti na území České republiky (dále v tomto písm. f) jen „premiéra“) buď televizním vysíláním, nebo prostřednictvím audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Případné uvedení na festivalu nebo přehlídce nebo formou slavnostní premiéry či nekomerční akce v době předcházející premiéře podle předchozí věty však není překážkou. V případě minisérie (kategorie 16) musí v průběhu Rozhodného roku proběhnout premiéra všech epizod a v případě seriálu (kategorie 17) musí v průběhu Rozhodného roku proběhnout premiéra alespoň pěti epizod. Pro účely Cen se za nový seriál považuje i premiérově vysílaný celek více epizod seriálu (nazývaný jako řada, série či sezóna) navazující obsahově a/nebo názvem na starší seriál zpřístupněný veřejnosti již dříve.

2.       Televizní díla jsou do hlasování o Ceny zařazena na základě přihlášek provozovatelů televizního vysílání resp. provozovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, v rámci jejichž programu / služby bylo Televizní dílo v Rozhodném roce poprvé zpřístupněno veřejnosti na území České republiky (dále jen „Provozovatelé“), doručených ČFTA nejpozději do konce října Rozhodného roku, přičemž součástí přihlášky musí být udělení oprávnění ČFTA k užití Televizního díla způsobem dle čl. VII. odst. 14, jakož i k užití výňatků z Televizního díla všemi způsoby v souvislosti s pořádáním a udílením Cen. Provozovatel, který takovou přihlášku podá, je povinen do 31. října Rozhodného roku doručit ČFTA záznam přihlášeného Televizního díla v požadovaném formátu pro účely jeho zpřístupnění členům ČFTA (u seriálů vybere Provozovatel pro tento účel nejvýše čtyři epizody). Nemůže-li Provozovatel splnit povinnost podle předchozí věty proto, že ke dni 31. října Rozhodného roku není příslušné Televizní dílo ještě dokončeno, může být jeho záznam předán ČFTA později, nejpozději však do začátku hlasování v prvním kole podle čl. VIII. odst. 6 až 8. Nesplní-li Provozovatel povinnost podle předchozích dvou vět, bude Televizní dílo vyřazeno z hlasování. V každé z kategorií 16 a 17 může jeden Provozovatel přihlásit nejvýše tři díla (televizní filmy resp. minisérie nebo televizní seriály) a nevyužije-li některý Provozovatel, který je provozovatelem celoplošného televizního vysílání na území České republiky, tuto možnost v plném rozsahu, může Prezídium ČFTA (dále jen „Prezídium“) dát možnost Provozovatelům, kteří v příslušné kategorii přihlásili nejvyšší možný počet děl, k doplnění dalších přihlášek.

VII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1.      ČFTA sbírá informace o Celovečerních filmech a Dokumentárních filmech z veřejných zdrojů, zejména z plánu premiér zveřejňovaného UFD, pokud jde o datum zahájení kinodistribuce a to, zda je dané dílo uvedeno do distribuce jako český film. V případě Dokumentárních filmů zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím televizního vysílání získává ČFTA informace též od příslušných televizních vysílatelů. Výrobci Celovečerních filmů a Dokumentárních filmů, které nejsou v plánu premiér uvedeny jako české filmy (především proto, že jde o minoritní české koprodukce), nebo tam nejsou uvedeny vůbec, odpovídají sami za to, že dodají ČFTA včas (do 20. listopadu Rozhodného roku, v případě Dokumentárních filmů do 31. října Rozhodného roku) potřebné informace o takových dílech pro účely jejich zařazení do hlasování o Ceny. 

2.       V kategoriích 2 až 14 je nominovaným a oceněným příslušný autor (spoluautoři) či výkonný umělec, jehož (jejichž) autorské dílo či umělecký výkon je předmětem ocenění. V kategorii 1 (nejlepší celovečerní film) je nominovaným a oceněným hlavní producent. V kategoriích 15 (nejlepší dokumentární film) a 19 (nejlepší krátký film) jsou nominovanými a oceněnými režisér a hlavní producent. V kategorii 18 (nejlepší animovaný film) jsou nominovanými a oceněnými režisér, hlavní výtvarník a hlavní producent. V kategoriích 16 (nejlepší televizní film nebo minisérie) a 17 (nejlepší televizní seriál) jsou nominovanými a oceněnými hlavní tvůrce seriálu (showrunner, hlavní režisér nebo jiná osoba vykonávající uměleckou supervizi) a hlavní producent. Hlavním producentem se pro účely statutu rozumí osoba ve funkci producenta, která měla nad dílem kreativní kontrolu a/nebo zastupuje společnost, která se podílela na financování díla většinovým podílem.

3.      V kategorii 5 (nejlepší hudba) může být nominován a oceněn jen autor / autoři původní hudby zkomponované pro dané audiovizuální dílo.

4.      Byl-li scénář Celovečerního filmu, Animovaného filmu nebo Televizního díla vytvořen na základě formátu, tj. adaptací námětu / scénáře nebo jiné formy literární předlohy jiného, již realizovaného audiovizuálního díla (s výjimkou předchozí řady stejného seriálu nebo minisérie), nemůže se účastnit hlasování o Ceny v kategorii 3 (nejlepší scénář).

5.       Splňuje-li podmínky pro nominaci v některé z kategorií 1 až 10 a 15 až 19 ve vztahu k jednomu dílu více osob než tři, má Prezídium právo požadovat, aby z nich výrobce (resp. Provozovatel, pokud jde o díla zařazená do hlasování na základě jeho přihlášky) vybral pro účely Cen na výzvu ČFTA tři nebo více zástupců a neučiní-li tak ve lhůtě určené ČFTA, provede tento výběr Prezídium.

6.      Tam, kde je pro splnění podmínky k účasti díla na Cenách rozhodující „české zastoupení“ v některých profesích, posuzuje se (i) podle státní příslušnosti v průběhu alespoň šesti měsíců Rozhodného roku, (ii) u profesí zastávaných dvěma nebo více osobami tak, že tuto podmínku musí splňovat alespoň 50 % těchto osob.

7.      Výrobce Celovečerního filmu (a Provozovatel ve vztahu k přihlášenému Televiznímu dílu) určí na žádost ČFTA, které v něm obsažené herecké výkony budou hodnoceny v které z hereckých kategorií (11 až 14), přičemž nemusí označit všechny herecké role v daném díle. Prezídium má právo takové zařazení do kategorií změnit dle povahy hereckých rolí. Neprovede-li výrobce resp. Provozovatel takové určení, provede jej Prezídium dle povahy hereckých rolí. Bez ohledu na provedený výběr rozdělení určení herců mají hlasující členové ČFTA v prvním kole právo hlasovat v hereckých kategoriích pro libovolné herecké výkony obsažené v daném Celovečerním filmu resp. Televizním díle.

8.       Pokud v některé z kategorií splňuje v Rozhodném roce podmínky pro účast v hlasování o Ceny méně než 5 kandidátů, může Prezídium rozhodnout, že v této kategorii nebude Cena udělena.

9.       Pro účely Cen se restaurované, rekonstruované, kolorované, nově sestříhané nebo jinak upravené audiovizuální dílo nepovažuje za nové dílo.

10.    Dílo, které splní podmínky pro účast v hlasování o ceny, nemůže být do hlasování o Ceny zařazeno opakovaně. Ustanovení čl. VI. odst. 1 písm. f) poslední věty není dotčeno.

11.    Délka trvání audiovizuálního díla nebo epizody minisérie či seriálu se pro účely tohoto statutu posuzuje včetně délky úvodních titulků a závěrečných titulků, avšak bez znělek výrobce / koproducentů / distributorů a jiných subjektů, zařazených před úvodní titulky.

12.    Animovaným filmem je pro potřeby Cen audiovizuální dílo využívající alespoň v 75 % své stopáže techniku animace, tj. vyvolání dojmu pohybu po fázích jinou metodou než je snímání reálného pohybu, například metodou kreslené nebo ploškové animace, animace loutek, plastelíny nebo objektů, pixilace, počítačové animace nebo rotoskopické animace, přičemž pouhý pohyb textu v rámci úvodních nebo závěrečných titulků díla se nepovažuje pro posouzení limitu stopáže za využití techniky animace. Audiovizuální dílo splňující předpoklady podle předchozí věty se nemůže ucházet o Ceny jako Celovečerní film, Dokumentární film, Krátký film nebo Televizní dílo. Audiovizuální dílo využívající techniku animace v menším rozsahu stopáže, než podle věty první tohoto odstavce, se může (podle své povahy) ucházet o Ceny jako Celovečerní film, Dokumentární film, Krátký film nebo Televizní dílo.

13.    Ve sporných případech rozhoduje o zařazení díla do hlasování o Ceny a případné výjimky v případě nepodstatných odchylek od kvalifikačních kritérií filmů uděluje Prezídium. Prezídium může ve výjimečném případě prominout dodání Krátkého filmu nebo Animovaného filmu i po termínu 31. října Rozhodného roku, nebyl-li k 31. říjnu Rozhodného roku ještě dokončen, a umožnit jeho účast v hlasování o Ceny za Rozhodný rok, bude-li ještě technicky možné příslušný film zařadit do nabídky pro hlasování, resp. předvýběr podle čl. VIII. odst. 4 a 5, před jeho zahájením. 

14.    ČFTA zpřístupňuje díla ucházející se o Ceny členům ČFTA a osobám provádějícím předvýběr podle čl. VIII odst. 3 až 5 prostřednictvím on-line platformy, pod zabezpečením přístupu uživatelským jménem a heslem a s omezeným počtem přehrání, v případě Celovečerních filmů a Dokumentárních filmů jen tehdy, získá-li k tomu oprávnění. 

15.    ČFTA může nad rámec kategorií uvedených v tomto statutu udělit nestatutární ceny dle rozhodnutí Prezídia.

VIII. HLASOVÁNÍ

1.       O Cenách v kategoriích 1 až 19 hlasují členové ČFTA. Hlasování je neveřejné a dvoukolové s datem uzávěrky dle sdělení ČFTA. Hlasování v některých kategoriích podléhá v souladu s odst. 3 až 5 tohoto článku předvýběru před zahájením prvního kola.

2.      Členové ČFTA jsou oprávněni, nikoli však povinni hlasovat. Každý člen ČFTA je oprávněn hlasovat jen v některých kategoriích nebo jen v jednom ze dvou kol hlasování. Hlasování členů ČFTA probíhá prostřednictvím internetové aplikace, k níž mají členové ČFTA přístup prostřednictvím uživatelského jména a přístupového hesla, nebo písemně na adresu ČFTA s úředně ověřeným podpisem. Výsledky jsou ověřovány notářem. 

3.      Splňuje-li podmínku účasti v hlasování o Ceny v Rozhodném roce více než patnáct Dokumentárních filmů, může z nich být (na základě rozhodnutí Prezídia) pro účely dalšího hlasování proveden předvýběr patnácti Dokumentárních filmů podle procesních pravidel, které určí Prezídium. Podle těchto pravidel může být takto vybráno z důvodů rovnosti počtu hlasů nebo bodů více Dokumentárních filmů než patnáct. Do prvního kola hlasování o Ceny pak postupují pouze takto vybrané Dokumentární filmy.

4.      Splňuje-li podmínku účasti v hlasování o Ceny v Rozhodném roce více než deset včas přihlášených Animovaných filmů, může z nich být (na základě rozhodnutí Prezídia) pro účely dalšího hlasování proveden předvýběr deseti Animovaných filmů podle procesních pravidel, které určí Prezídium. Podle těchto pravidel může být takto vybráno z důvodů rovnosti počtu hlasů nebo bodů více Animovaných filmů než deset. Do prvního kola hlasování o Ceny pak postupují pouze takto vybrané Animované filmy, jakož i každý Animovaný film o délce trvání alespoň 60 minut, který takto vybrán nebyl.

5.      Splňuje-li podmínku účasti v hlasování o Ceny v Rozhodném roce více než deset včas přihlášených Krátkých filmů, může z nich být (na základě rozhodnutí Prezídia)  pro účely dalšího hlasování proveden předvýběr deseti Krátkých filmů podle procesních pravidel, které určí Prezídium. Podle těchto pravidel může být takto vybráno z důvodů rovnosti počtu hlasů nebo bodů více Krátkých filmů než deset. Do prvního kola hlasování o Ceny pak postupují pouze takto vybrané Krátké filmy.

6.       V prvním kole bude do hlasování o Ceny zařazen (i) každý Celovečerní film splňující podmínky tohoto statutu, o kterém se ČFTA včas dozví, (ii) každý Dokumentární film splňující podmínky tohoto statutu, o kterém se ČFTA včas dozví, ledaže je v souladu s odst. 3 tohoto článku proveden předvýběr, (iii) každý Animovaný film a Krátký film splňující podmínky tohoto statutu a včas přihlášený výrobcem, ledaže je v souladu s odst. 4 resp. 5 tohoto článku proveden předvýběr, a (iv) všechna Televizní díla splňující podmínky tohoto statutu a včas přihlášená Provozovateli. Celovečerní film, který nesplní podmínku uvedení v kinech podle čl. II. odst. 1 písm. e) ke dni ukončení hlasování v prvním kole, je z dalšího hlasování vyřazen a do druhého kola nepostoupí (dále jen „Vyřazený film“).

7.       V kategoriích 4 až 10 hlasují v prvním kole členové ČFTA působící v profesích, které specifikuje Prezídium, případně pro uvedené kategorie Prezídium ustanoví pro první kolo odborné komise.

8.      V každé kategorii vyberou hlasující v prvním kole tři kandidáty a určí jejich pořadí od prvního do třetího místa. Za každé první místo obdrží kandidát šest bodů, za každé druhé místo tři body a za každé třetí místo jeden bod. Nevyužije-li hlasující možnost hlasovat v dané kategorii pro plný počet kandidátů, platí, že v dané kategorii nehlasoval.

9.      Do druhého kola hlasování postoupí v každé kategorii (s výjimkou kategorií 16 až 19) pět kandidátů s nejvyšším součtem získaných bodů, přičemž se nezohledňují body udělené Vyřazenému filmu. V kategoriích 16 až 19 postoupí do druhého kola tři kandidáti s nejvyšším součtem získaných bodů. V případě rovnosti počtu bodů rozhodují postupně tato kritéria:

a)       větší počet získaných prvních míst,
b)      větší počet získaných druhých míst,
c)       větší počet prvních míst od hlasujících členů Prezídia,
d)      větší počet druhých míst od hlasujících členů Prezídia.

Pokud ani tak nebude určen požadovaný počet kandidátů postupujících do druhého kola, rozšíří se počet kandidátů tak, aby do druhého kola postoupilo pět kandidátů (u kategorií 16 až 19 tři kandidáti) s nejvyšším ohodnocením a současně takoví další kandidáti, kteří mají shodné ohodnocení jako ten z prvních pěti kandidátů (u kategorií 16 až 19 tří kandidátů), který má nejnižší ohodnocení. Kandidáti postupující do druhého kola jsou označeni jako „nominovaní“ na cenu Český lev.

10.     Ve druhém kole hlasující vyberou v každé kategorii tři z nominovaných v pořadí od prvního do třetího místa. Nevyužije-li hlasující možnost hlasovat v dané kategorii pro plný počet kandidátů, platí, že v dané kategorii nehlasoval. Držitelem ocenění v příslušné kategorii se stává nominovaný s nejvyšším počtem prvních míst. V případě rovnosti počtu prvních míst rozhoduje větší počet získaných druhých míst a v případě rovnosti počtu druhých míst rozhoduje větší počet získaných třetích míst (kromě kategorií 16 až 19). Pokud ani tak nebude možno určit jediného držitele ocenění v příslušné kategorii, bude Cena udělena ex aequo těm nominovaným, kteří mají shodný počet prvních míst a nebylo mezi nimi možné určit oceněného ani podle výše uvedených podpůrných pravidel.

11.     Člen ČFTA, který je v některé kategorii v Rozhodném roce kandidátem na Cenu podle čl. VII. odst. 2, nesmí v této kategorii hlasovat. Ustanovení předchozí věty neplatí pro druhé kolo hlasování, nepostoupil-li do něj člen ČFTA v pozici nominovaného kandidáta na Cenu.

12.     Podrobnosti o všech hlasováních jsou tajné a mohou být zpřístupněny pouze na základě rozhodnutí Prezídia.

IX. HLASOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍCH KATEGORIÍCH

1.       O držiteli Ceny v kategorii 20 (mimořádný přínos české kinematografii) rozhoduje Prezídium hlasováním, cena je udělována osobnostem s mimořádnou zásluhou o rozvoj české kinematografie.

2.       O držiteli Ceny v kategorii 21 (mimořádný počin v oblasti audiovize) rozhoduje Prezídium hlasováním, cena je udělována projektům v oblasti audiovize nebo audiovizuálním dílům resp. individuálním tvůrčím či uměleckým výkonům, které se nemohou ucházet o ocenění ve zbývajících kategoriích. Prezídium může rozhodnout, že v daném roce nebude Cena v této kategorii udělena. 

3.      Členové ČFTA mohou Prezídiu adresovat náměty na ocenění v obou těchto kategoriích.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.      Jako přechodné ustanovení pro Ceny pořádané ve vztahu k Rozhodnému roku 2020 platí, že hraný celovečerní film, který je určen pro distribuci v komerčních kinech, ale k jeho premiéře a uvedení do distribuce v komerčních kinech nedojde v roce 2020 výhradně z důvodů veřejnoprávního omezení provozu kin v důsledku epidemie Covid-19, může být do hlasování o Ceny zařazen, pokud bude v průběhu roku 2020 zpřístupněn široké veřejnosti na území České republiky jiným způsobem (např. internetovým sdělováním veřejnosti) a pokud splní všechny podmínky podle čl. II. odst. 1 písm. a) až c). 

2.      Tento statut byl přijat Prezídiem ČFTA dne 6. 5. 2020 a nahrazuje se jím dřívější Statut cen Český lev. 

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.